Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOMIS MEBLOWY


I.    Definicje

W niniejszym Regulaminie poniższe wyrazy pisane wielkimi literami należy rozumieć następująco:

 1.  SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem komispakamera.pl i prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2.  SPRZEDAJĄCY- komisant - P.W. LOREX, 05-092 Dziekanów Polski, ul. Kolejowa 264B, NIP 1182014384
 3.  KLIENT - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca TOWAR.
 4.  TOWAR - produkty wymienione w zakładce na stronie internetowej
 5.  STRONA WWW - komispakamera.pl
 6.  DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


II.    Zamówienia

 1.  Złożenie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie zawartości koszyka na stronie internetowej SKLEPU oraz zatwierdzenie przez KLIENTA danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2.  Po złożeniu zamówienia KLIENT otrzymuje zatwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail.
 3.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia
  • w przypadku płatności gotówką - w momencie otrzymania gotówki.
 4. Czas realizacji zamówienia: od złożenia zamówienia do wysłania do KLIENTA wynosi: 3 DNI ROBOCZE
 5. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeśli taka sytuacja wystąpi KLIENT zostanie niezwłocznie, po złożeniu zamówienia, poinformowany o nowym terminie realizacji.
 6.  KLIENT będzie niezwłocznie informowany, na wskazany adres e-mail, o zmianach statusu swojego zamówienia
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu zatwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem SPRZEDAJĄCEGO telefonicznie pod numer tel. 510 686 124


III.    Promocje, wyprzedaże

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba TOWARÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych przez SPRZEDAJĄCEGO zamówień na objęte promocją TOWARY, aż do wyczerpania zapasów.

 

IV.    Cena i sposób płatności

 1.  Wszystkie ceny podane na stronie internetowej SKLEPU wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2.  Cena podana przy każdym TOWARZE jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez KLIENTA.
 3.  Cena podana przy każdym TOWARZE nie obejmuje kosztów dostawy TOWARU.
 4.  SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny TOWARÓW znajdujących się w ofercie SKLEPU, wprowadzania nowych TOWARÓW do oferty SKLEPU.
 5.  Przewiduje się poniższe sposoby płatności za zamówiony TOWAR:
  •  płatność „ZA POBRANIEM” w chwili odbioru TOWARU,
  •  płatność przelewem bankowym na wskazane konto SPRZEDAJĄCEGO.
  •  płatność gotówką przy odbiorze osobistym TOWARU


V.    Dostawa

 1.  Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA i określony w zamówieniu.
 2.  Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3.  Koszt wysyłki jest ustalany w trakcie składania zmówienia.
 4.  Dostawa towaru odbywa się tylko na terenie Polski.
 5.  W przypadku przedmiotów szklanych preferowany odbiór własny, ewentualne wysyłka z zastrzeżeniem „przesyłka ostrożnie”


VI.    Reklamacje

 1.  W momencie odbioru TOWARU KLIENT powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania SPRZEDAJĄCY zaleca sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
 2. W przypadku wad fizycznych TOWARU, określonych w art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.), KLIENTOWI przysługuje reklamacja.
 3. SPRZEDAJĄCY - Komisant nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli rzecz miała wady ukryte, tzn. takie, o których nie wiedział i nie mógł ich łatwo spostrzec oraz jeśli klient został poinformowany, że rzecz ma wady jawne (art. 770 KC), wtedy informacja o wyłączeniu odpowiedzialności komisanta z tytułu rękojmi powinna być podana do wiadomości klienta jeszcze przed zrobieniem zakupów.
 4. SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za wady fizyczne TOWARU, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na KLIENTA, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
 5. KLIENT zobowiązany jest do odesłania TOWARU przesyłką kurierską lub pocztową na adres KOMIS MEBLOWY, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 384. Do odsyłanego TOWARU należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji.
 6. SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych „ZA POBRANIEM”.
 7. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego TOWARU, SKLEP zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
 8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 20 DNI ROBOCZYCH od dnia ich otrzymania, tj. od dnia otrzymania reklamowanego TOWARU wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 9. W przypadku uznania reklamacji, SPRZEDAJĄCY usunie wadę TOWARU lub wymieni wadliwy TOWAR na wolny od wad. W sytuacji gdy usunięcie wady lub wymiana nie będą możliwe, SKLEP zwróci KLIENTOWI równowartość ceny TOWARU lub zaoferuje inne dostępne w SKLEPIE TOWARY.

 

VII.    Odstąpienie od umowy

 1. KLIENT będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania TOWARU. Do zachowania wymienionego terminu wystarczy wysłanie SPRZEDAJĄCEMU oświadczenia przed jego upływem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
 2. Zwrot TOWARÓW wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt KLIENTA.
 3. Zwracany TOWAR musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów używania, w tym montażu.
 4. SKLEP gwarantuje zwrot kwoty równej cenie TOWARU. Zwrot ceny TOWARU nastąpi w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez KLIENTA. Koszt odesłania TOWARU nie podlega zwrotowi.

 

VIII.    Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem VAT i wystawia faktury VAT. Dokument wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione TOWARY są gotowe do wysyłki.
 2. Wszystkie TOWARY oferowane w SKLEPIE są wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. SKLEP działa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.). Dane osobowe są przetwarzane przez SPRZEDAJĄCEGO tylko za zgodą osoby, której dotyczą. Dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione. Zgromadzonych danych osobowych SKLEP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom. Wszyscy KLIENCI mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać.
 4. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) - art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat TOWARÓW będących w ofercie SKLEPU są zgodne z danymi katalogowymi producentów. SKLEP zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 5. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012.1225 j.t.).
 6. Zasady świadczenia usług przez SPRZEDAJĄCEGO uzgadniane są indywidualnie.
 7. Składając zamówienie KLIENT akceptuje niniejszy REGULAMIN.
Facebook